Skip to content


Crístian ORÓ MARTÍNEZ Filtrarea recursurilor de către Curtea de Justiție: un bilanț al primelor două ordonanțe de admitere în principiu a recursurilor, Revista romana de drept european (RRDE), nr. 4/2022

Crístian ORÓ MARTÍNEZ Filtrarea recursurilor de către Curtea de Justiție: un bilanț al primelor două ordonanțe de admitere în principiu a recursurilor, Revista romana de drept european (RRDE), nr. 4/2022

The article takes stock of the ‘procedure to allow an appeal to proceed’, that was put in place on 1 May 2019, with the entry into force of Article 58a of the Statute of the Court of Justice of the European Union and with the insertion of a new chapter 1a in Title V of the Rules of Procedure of the Court of Justice (Articles 170a and 170b).
The need to reform the Statute of the CJEU arose from the observation that a significant number of appeals dismissed as manifestly unfounded or manifestly inadmissible were brought in cases which had already been considered twice, and had thus already been subjected to a two-tier review of legality: initially by an independent board of appeal of certain offices and agencies of the EU and then by the General Court.
As of 31 August 2022, that is to say a little over three years after the entry into force of this filtering mechanism, 142 orders have been rendered, pursuant to Article 58a of the Statute of the CJEU, by the chamber of the Court charged with this procedure, the so-called ‘Chamber determining whether appeals may proceed’.
More importantly, in the last few months, this chamber has adopted the first two orders allowing an appeal to proceed. The article pays particular attention to these two orders, in order to assess the requirements that appellants must meet for their appeal to be allowed to proceed.

Articolul realizează un bilanț al „procedurii de admitere în principiu a recursurilor”, pusă în practică la 1 mai 2019, odată cu intrarea în vigoare a art. 58a din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene („CJUE”) și cu introducerea unui nou capitol 1a în titlul V din Regulamentul de procedură al Curții de Justiție (art. 170a și 170b).
Necesitatea reformării Statutului CJUE a decurs din observația că un număr semnificativ de recursuri respinse ca vădit nefondate sau vădit inadmisibile erau introduse în cauze care beneficiaseră deja de o dublă examinare și care făcuseră astfel obiectul unui control dublu al legalității: inițial, de către o cameră de recurs independent a anumitor oficii și agenții ale UE și apoi de către Tribunal.
La 31 august 2022, altfel spus la puțin peste trei ani de la intrarea în vigoare a acestui mecanism de filtrare, au fost pronunțate 142 ordonanțe, în temeiul art. 58a din Statutul CJUE, de camera Curții însărcinată cu această procedură, așa-numita „Cameră de admitere în principiu a recursurilor”. Și mai important, în ultimele câteva luni, această cameră a adoptat primele două ordonanțe care admit în principiu un recurs. Articolul acordă o atenție specială acestor două ordonanțe, în
scopul evaluării cerințelor pe care recurenții trebuie să le îndeplinească în vederea admiterii în principiu a recursurilor lor.

RRDE – Revista română de drept european, nr. 4/2022


Posted in Cercetare, Revista Romana de Drept European.



aaaa