Skip to content


C-696/22, C, pendinte

C-696/22, C, pendinte

CURIA.EUROPA.EU

Curtea de Apel Cluj, prin încheierea din 15 iulie 2022, a formulat o nouă trimitere preliminară la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cu următorul conțint:

”În temeiul dispoziţiilor art.267 din TFUE sesizează Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu următoarele întrebări preliminare:

  1. Art.63 – 64 şi art.66 din Directiva 2006/112/CE  a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată se opun unei practici administrative a organului fiscal, precum cea din prezentul litigiu, care a stabilit obligaţii de plată suplimentare în sarcina persoanei impozabile – societate profesională cu răspundere limitată (SPRL) prin care practicienii în insolvenţă îşi pot exercita profesia – de a determina faptul generator şi exigibilitatea la momentul în care au fost prestate serviciile în cadrul procedurilor de insolvenţă, în condiţiile în care onorariul practicianului în insolvenţă fusese stabilit de judecătorul sindic ori de adunarea creditorilor, cu consecinţa obligaţiei persoanei impozabile de a emite facturile cel târziu până în cea de – a 15-zi a lunii următoare celei în care ia naştere faptul generator al TVA -ului?
  2. Art.63 – 64 şi art.66 din Directiva 2006/112/CE  a Consiliului privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată se opun unei practici administrative a organului fiscal, precum cea din prezentul litigiu, de  a stabili obligaţii de plată suplimentare în sarcina persoanei impozabile – societate profesională cu răspundere limitată (SPRL) prin care practicienii în insolvenţă îşi pot exercita profesia – întrucât aceasta a emis facturi şi a colectat TVA -ul doar la data încasării serviciilor prestate în cadrul procedurilor de insolvenţă deşi adunarea generală a creditorilor a stabilit că plata onorariului practicianului în insolvenţă este condiționată de existenţa lichidităților în conturile debitorilor?
  3. În cazul unui acord de co – branding între o societate de avocați şi persoana impozabilă, pentru acordarea dreptului de deducere este suficient ca persoana impozabilă, în stabilirea   existenţei  unei legături directe și imediate între achizițiile efectuate de persoana impozabilă în amonte și operațiunile în aval, să dovedească, ulterior acordului, creșterea cifrei de afaceri/ valorii operaţiunilor impozabile, fără alte documente justificative?; În ipoteza unui răspuns pozitiv, care sunt criteriile care trebuie avute în vedere pentru a se determina în concret întinderea dreptului de deducere?
  4. Principiul general al dreptului Uniunii al respectării dreptului la apărare trebuie interpretat în sensul că, dacă, în cadrul procedurilor administrative naționale de soluţionare a unei contestaţii împotriva unei decizii de impunere prin care s-a stabilit TVA suplimentar de plată, s-au reţinut argumente de fapt şi de drept noi în raport cu cele din raportul de inspecţie fiscală ce a stat la baza emiterii deciziei de impunere, iar persoana impozabilă a beneficiat de măsuri jurisdicţionale de protecţie provizorie, până la pronunţarea instanţei de fond, prin suspendarea titlului de creanţă,  instanţa sesizată cu soluţionarea fondului cauzei poate constata că acest principiu nu a fost încălcat, fară să mai verifice dacă procedura ar fi putut avea un rezultat diferit,  în lipsa acestei neregularități?”

I.1. Instanta nationala – Curtea de Apel Cluj

I.2. Stadiul procesual – fond

I.3. Initiativa trimiterii – din oficiu

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene

RoEULaw este un proiect realizat de Daniel-Mihail ȘANDRU, Dragoș-Alin CĂLIN și Constantin-Mihai BANU. RoEULaw – „interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către instanţele din România” este un proiect științific în cadrul Centrului de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetari Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane în colaborare cu Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania. Proiectul are suportul JURIDICE.ro și al Editurii Universitare. Detalii și update: CSDE.ro

Posted in Cercetare, Integrarea juridică a României în Uniu, RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa