Skip to content


C-33/07, Jipa, 10 iuulie 2008,ECR 2008 p. I-5157, ECLI:EU:C:2008:396

C-33/07, Jipa, 10 iuulie 2008,ECR 2008 p. I-5157, ECLI:EU:C:2008:396

CURIA

I.1. Instanta nationala – Tribunalul Dâmbovița

I.2. Stadiul procesual –

I.3. Initiativa trimiterii –

II. Întrebarile preliminare publicate in JO

„1)      Articolul [18 CE] […] trebuie interpretat în sensul că se opune ca legislația României (și anume articolele 38 și 39 din [Legea nr. 248/2005] […]) să împiedice exercitarea dreptului la liberă circulație a persoanelor?

2)      a)     Dispozițiile articolelor 38 și 39 din Legea nr. 248/2005 […] care împiedică o persoană (cetățean român și în prezent cetățean al Uniunii Europene) să circule liber într‑un alt stat (în speță membru al Uniunii Europene) constituie un obstacol în calea liberei circulații a persoanelor, libertate consacrată la articolul 18 CE?

b)      Un stat membru al Uniunii Europene (în speță România) poate dispune limitarea exercitării liberei circulații a cetățenilor pe teritoriul altui stat membru?

3)      a)     Termenul «ședere ilegală» în sensul Hotărârii Guvernului [român] nr. 825/1995 pentru aprobarea [acordului de readmisie] (în temeiul căreia s‑a dispus readmisia pârâtului aflat în situația de «ședere ilegală») se circumscrie motivului de «ordine publică» sau de «siguranță publică» prevăzut la articolul 27 din Directiva 2004/38/CE, pentru a se putea dispune restrângerea libertății de circulație a unei astfel de persoane?

b)      În situația în care răspunsul la întrebarea precedentă este afirmativ, dispozițiile articolului 27 din [Directiva 2004/38] trebuie interpretate în sensul că statele membre pot restrânge libertatea de circulație și de ședere a cetățenilor Uniunii Europene pentru motive de «ordine publică» și de «siguranță publică» în mod automat, fără a se analiza «conduita» persoanei în cauză?”

III. Incidente procedurale si pledoarii la Curtea de Justitie

IV. Prezentarea Concluziilor Avocatului General

V.  Pronuntarea Curtii de Justitie prin hotararea preliminara sau ordonanta (motivata)

Articolul 18 CE și articolul 27 din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE nu se opun unei reglementări naționale care permite restrângerea dreptului unui resortisant al unui stat membru de a se deplasa pe teritoriul unui alt stat membru, în special pentru motivul că a fost returnat anterior din acest stat pentru că se afla acolo în situație de „ședere ilegală”, cu condiția ca, pe de o parte, conduita acestui resortisant să reprezinte o amenințare reală, prezentă și suficient de gravă la adresa unui interes fundamental al societății și, pe de altă parte, măsura restrictivă avută în vedere să fie aptă să garanteze realizarea obiectivului pe care îl urmărește și să nu depășească cadrul a ceea ce este necesar pentru atingerea acestuia. Îi revine instanței de trimitere sarcina să verifice dacă acesta este cazul în cauza cu a cărei soluționare este sesizată.

VI. Hotararea pronuntata de catre instanta nationala dupa hotararea preliminara

VII. Bibliografie

  1. Michel, Valérie: Séjour irrégulier et interdiction ultérieure de sortie du territoire: comment concilier liberté de circulation et protection de l’ordre public?, Europe 2008 Octobre Comm. nº 313 p.22
  2. Oosterom-Staples, H.: Het fundamentele recht op vrij verkeer nader bepaald; het arrest Jipa onder de loep, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2009 p.12-17
  3. Chaltiel, Florence ; Berr, Claude J. ; Francq, Stéphanie ; Prieto, Catherine: Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes. Concurrence, Journal du droit international 2009 p.646-647
  4. Rapelli, Valeria: Cittadinanza dell’Unione e diritto di uscita tra libertà di circolazione, limiti e giustificazioni, Giurisprudenza italiana 2009 p.203-215
  5. Deleanu, Ion ; Deleanu, Sergiu: Curtea de Justiție a Comunitǎților Europene, Revista românǎ de jurisprudențǎ 2009 nº 1 p.14-25
  6. Şandry, Daniel-Mihail ; Banu, Constantin-Mihai ; Călin, Dragoş Alin: The Preliminary Reference in the Jipa Case and the Case Law of Romanian Courts on the Restriction on the Free Movement of Persons, European Public Law 2012 p.623-641


Toate trimiterile preliminare formulate de instanțe din România, înregistrate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene


Posted in RomaniaEULaw - Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre instantele din Romania.aaaa