Skip to content


Revista romana de drept european – RRDE – prezentare

Revista română de drept european – prezentare

Revista română de drept european (RRDE), singurul periodic românesc de profil, urmăreşte să aducă în atenţia specialiştilor (teoreticieni şi practicieni ai dreptului) chestiuni fundamentale şi de actualitate aferente dreptului Uniunii Europene.

RRDE îmbină aspecte teoretice şi practice, publicând articole şi studii care acoperă întregul domeniu al dreptului Uniunii Europene (aspecte instituţionale, procedurale, materiale). De asemenea, RRDE găzduieşte în paginile sale şi materiale privind sistemul CEDO, aflate însă în legătură cu problematica Uniunii Europene.

Revista urmăreşte o deschidere internaţională, publicând alături de articole şi studii ale specialiştilor români şi contribuţii ale unor specialişti recunoscuţi la nivel internaţional. Articolele şi studiile incluse în RRDE se publică în limbile română, engleză şi franceză. Prin acest demers, RRDE intenţionează difuzarea în România a unor teme de actualitate ale dreptului Uniunii Europene.

Fondată în 2003, Revista Română de Drept European oferă juriștilor și publicului interesat de evoluția dreptului european informații esențiale despre instituțiile dreptului european, modul de aplicare al reglementărilor europene și influența acestora asupra legislației naționale. Autorii articolelor de doctrină sunt personalități ale lumii juridice academice şi profesionale românești şi europene.

Secțiunea de jurisprudență urmărește îndeaproape hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Fiecare număr al revistei oferă:

Interviuri cu personalități marcante ale dreptului european
Dosar – dezbateri pe teme de actualitate europeană
Rubrici dedicate unor instituții importante ale dreptului european: controlul jurisdicțional, drepturile omului în Uniunea Europeană, procedura trimiterii preliminare etc.
Jurisprudența instanțelor Uniunii Europene
Recenzii și Evenimente

Prezentarea pe site-ul editurii

Condiţii generale de publicare

 

 

 

CONDIŢII GENERALE DE PUBLICARE

[Revista română de drept european]

 

 

1. Trimiterea unei lucrări în vederea publicării în Revista română de drept comunitar, sub rezerva acceptării sale de către colegiul ştiinţific al revistei, constituie consimţământul autorului pentru cesiunea dreptului de autor în următoarele condiţii generale:

 

2. Colegiul ştiinţific al revistei va accepta lucrarea cu condiţia ca aceasta să corespundă într-o măsură rezonabilă, ca nivel şi stil, considerând un minim necesar pentru a fi acceptată, următoarele:

– nivel ştiinţific corespunzător;

– tema lucrării să fie actuală;

– lucrarea să conţină un aport de noutate faţă de doctrina existentă;

– conţinutul lucrării să fie adus la zi cu legislaţia în vigoare în momentul predării.

Dacă lucrarea nu corespunde, redacţia, la propunerea colegiului ştiinţific al revistei, are dreptul să refuze publicarea acesteia în forma prezentată sau să ceară autorului modificarea lucrării conform standardelor revistei.

 

3. Autorul cedează editurii, conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în exclusivitate şi fără o limitare teritorială, următoarele drepturi, în totalitate:

– drepturile de reproducere şi distribuire a lucrării pe format hârtie, în cadrul unui număr al Revistei române de drept comunitar, pe o perioadă de 4 ani;

– drepturile de reproducere şi distribuire a lucrării pe format electronic, pe toată durata sa de existenţă;

– dreptul de a crea opere derivate, exclusiv în vederea reproducerii şi distribuirii în format electronic;

– dreptul de a retipări acel număr al revistei care include şi lucrarea autorului, pe toată durata de existenţă a dreptului de autor.

 

4. Pentru fiecare lucrare publicată, editura va efectua remuneraţia dreptului de autor, stabilită de la caz la caz, ţinând cont de următoarele criterii:

– originalitatea şi noutatea tezelor doctrinare susţinute;

– nivelul ştiinţific al lucrării; actualitatea şi noutatea temei;

– volumul lucrării etc.

 

5. Autorul garantează că este singurul deţinător al dreptului de autor asupra lucrării şi că lucrarea este originală, cu excepţia materialelor de domeniu public şi a extraselor din alte lucrări, care sunt făcute cu respectarea dispoziţiilor legale în materia proprietăţii intelectuale. Autorul îşi asumă deplina responsabilitate în privinţa conţinutului lucrării.

 

6. Cu privire la materialele care se publică, colegiul ştiinţific al revistei îşi rezervă următoarele drepturi:

– să modifice titlul acestora;

– să corecteze, după caz, să reformuleze ori stilizeze unele formulări, fără a aduce atingere ideilor, opiniei şi argumentelor autorilor.

 

7. Lucrările se trimit în format electronic pe adresa e-mail redactie@wolterskluwer.ro sau pe suport hârtie, însoţit de forma electronică a acestora (dischetă, CD), pe adresa WOLTERS KLUWER SRL, Bucureşti, str. Ştefan Mihăileanu nr. 34, sector 2, cu menţiunea „Pentru Revista română de drept comunitar”. Autorii vor preciza numele şi prenumele, profesia (funcţia), locul de muncă/locul desfăşurării activităţii, adresa, telefonul, codul numeric personal şi codul IBAN.

8. Materialele vor fi redactate în Microsoft Word, font Times New Roman, corp 12, la 1,5 rânduri, folosindu-se în mod obligatoriu diacriticele. Articolele de doctrină vor fi structurate în mai multe părţi şi diviziuni, corespunzător complexităţii temei tratate.

Fiecare articol de doctrină va fi însoţit de un rezumat redactat în mod obligatoriu în limba franceză, de maximum 30 de rânduri, în funcţie de dimensiunea articolului şi de complexitatea temei tratate. Rezumatul va conţine esenţa articolului şi concluziile autorului asupra problemei analizate.

La redactarea articolelor de doctrină, cât şi a cronicilor, comentariilor şi a notelor de jurisprudenţă, ce analizează sau citează acte Uniunii Europene sau hotărâri pronunţate de către instanţele Uniunii Europene, se va utiliza în mod obligatoriu Ghidul stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar, ediţia a IV-a revăzută şi adăugită, 2006, elaborat de Institutul European din România şi disponibil la adresa de internet www.ier.ro, cu următoarele derogări şi precizări ce vor fi avute în vedere pentru simplifi carea redactării:

– denumirea cauzelor în care instanţele Uniunii Europene (Curtea de Justiţie, Tribunalul Uniunii Europene, respectiv Tribunalul Funcţiei Publice al Uniunii Europene) au pronunţat o hotărâre în care au avut calitatea de părţi instituţii ale Uniunii Europene/Comunităţii Europene/Euratom se vor cita cu denumirea lor prescurtată (cu excepţia Parlamentului European), iar părţile vor fi despărţite de „/”; de exemplu, cauza C-317/04, Parlamentul European c. Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Comunităţilor Europene se va cita Parlamentul European/Consiliu şi Comisie;

– pentru hotărârile pronunţate înainte de 1 ianuarie 2007, referirea la publicarea acestora se va face, în mod obligatoriu, la Recueil de jurisprudence sau, după caz, la European Court Reports, în funcţie de sursa citată; fac excepţie de la această regulă hotărârile încadrate în „jurisprudenţa istorică” a Curţii de Justiţie, ce vor fi publicate la o dată ulterioară în ediţia specială a Culegerii de jurisprudenţă în limba română;

– citarea actelor Uniunii Europene şi a reglementărilor cuprinse în acestea va avea în vedere publicarea acestora în ediţia specială în limba română a Jurnalului Ofi cial al Uniunii Europene (disponibil la adresa legislativă de internet a Uniunii Europene, eur-lex.europa.eu) şi, în lipsă, publicarea acestora la adresa de internet a Institutului European din România, www.ier.ro.

Cronicile, comentariile şi notele de jurisprudenţă nu vor reproduce in extenso hotărârea analizată, ci vor fi precedate de un rezumat care va conţine principalele considerente ale acestora şi care vor fi citate cu acest prilej.

Sursele bibliografice vor fi citate complet şi vor indica toate elementele de identificare: iniţiala prenumelui şi numele autorului (fără caractere îngroşate), titlul complet al articolului (în italic şi fără ghilimele), publicaţia, număr/an şi pagina de trimitere. Se vor utiliza doar abrevierile menţionate în lista de abrevieri.

În ce priveşte abrevierile uzuale utilizate în citarea actelor normative române (de exemplu, articol – art., alineat – alin., litera – lit. etc.), acestea vor fi utilizate în măsura în care nu contravin modalităţii de citare a diviziunilor şi subdiviziunilor actelor Uniunii Europene care, reamintim, nu se abreviază; se acceptă însă, în mod excepţional, utilizarea abrevierii „pct.” în cazul citării hotărârilor de jurisprudenţă europeană. Recomandarea făcută autorilor este aceea ca, în situaţiile în care în acelaşi text sunt citate atât dispoziţii ale Uniunii Europene, cât şi dispoziţii din reglementări române (sau din alte reglementări naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene), să se renunţe la abrevierile uzuale menţionate mai sus, în vederea menţinerii unicităţii stilului de redactare.

9. Autorii vor primi din partea editurii o confirmare a recepţiei în termen de 10 zile. Pentru a evita orice disfuncţionalităţi în transferarea documentelor, rugăm autorii ca, în eventualitatea în care în termenul menţionat nu au primit confirmarea, să contacteze, printr-un nou mesaj, editura.

Apariţie: 4 numere/an.

Lista principalelor abrevieri

Lista principalelor abrevieri

AELS                                                              Asociaţia Europeană a Liberului Schimb

AUB Analele Universităţii din Bucureşti, seria „Drept”

AUE                                                              Actul Unic European

BCE                                                               Banca Centrală Europeană

BEI                                                                Banca Europeană de Investiţii

BERD                                                            Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare

CE                                                                  Comunitatea Europeană / Tratatul de instituire a Comunităţii Europene

CECO                                                            Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului / Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului

CEDO                                                            Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

CEEA                                                             Comunitatea Europeană a Energiei Atomice / Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice

CEE                                                                Comunitatea Economică Europeană / Tratatul de instituire a Comunităţii Economice Europene

CJCE                                                               Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

C. Jud. Curierul Judiciar

CMLR Common Market Law Review (Kluwer Law International)

COREPER                                                      Comitetul reprezentanţilor permanenţi

D. Dreptul

Dalloz                                                              Recueil Dalloz de doctrine et jurisprudence

DG                                                                  Direcţia Generală (din cadrul Comisiei)

ECR (eventual urmat de anul apariţiei)         European Court Reports (ediţia în limba engleză; din anul 1989, partea I – hotărârile CJCE, partea a II-a – hotărârile TPI)

en.                                                                   englez / britanic

ecu                                                                   european currency unit

Euratom                                                          Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (v. şi CEEA) / Tratatul ce instituie Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

FEADR                                                         Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală

FEDR                                                              Fondul european de dezvoltare regională

FEI                                                                 Fondul european de investiţii

FEOGA                                                         Fondul european de orientare şi garanţii agricole

fr.                                                                   francez

FSE                                                                Fondul social european

JAI                                                                  Justiţie şi Afaceri Interne

JO                                                                    Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria

„L” – Legislaţie, seria „C” – Comunicări şi Informaţii)

lit.                                                                    litera

M. Of.                                                             Monitorul Oficial al României, Partea I

n.a./ n.n.                                                          nota autorului / nota noastră (a autorului)

n.t.                                                                   nota traducătorului

par.                                                                  paragraful

pct.                                                                  punctul

PE                                                                   Parlamentul European

PESC                                                              Politica Externă şi de Securitate Comună

PR Pandectele Române

RDC Revista de drept comercial

RDP Revista de drept public

Rec. (eventual urmat de anul apariţiei)           Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance des Communautés européennes

(ediţia în limba franceză; din anul 1989, partea I – hotărârile CJCE, partea a II-a – hotărârile TPI)

Rep. (eventual urmat de anul apariţiei)            (începând cu anul 2007) Repertoriul                                                                                       jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Comunităţilor                                                                      Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă a

Comunităţilor Europene (ediţia în                                                                                           limba română) (partea I – hotărârile CJCE; partea                                                                  a II-a – hotărârile TPI)

RMC(UE)                                                        Revue du marché commun (et de l’Union européenne)

RRDA Revista română de drept al afacerilor

RRDC Revista română de drept comunitar

RRDM Revista română de dreptul muncii

RTDE Revue trimestrielle de droit européen (Editions Dalloz)

SEBC                                                             Sistemul European de Bănci Centrale

SEE                                                                 Spaţiul Economic European

subl. ns.                                                          sublinierea noastră (a autorului)

TFP                                                                 Tribunalul Funcţiei Publice al Uniunii Europene

TPI                                                                  Tribunalul de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene

TUE                                                                Tratatul privind Uniunea Europeană

UE                                                                   Uniunea Europeană

UEM                                                               Uniunea Economică şi Monetară

Posted in Publicatii, Revista Romana de Drept European.

Tagged with .aaaa